صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/11/30 حسابرسی شده 1400/01/14
گزارش حسابرس و صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1399/11/30 حسابرسی شده 1400/01/14
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/12/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/12/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/05/31 1399/10/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/26
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31حسابرسی شده 1399/08/05
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/05/31 1399/08/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/30
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 حسابرسی شده 1399/02/20
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30بهمن ماه 1398 حسابرسی شده 1399/02/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 حسابرسی نشده 1398/12/26
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه1398 حسابرسی نشده 1398/12/26
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/03
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/09/26
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/09/26
صورت های مالی صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) (اصلاحیه) 1398/09/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/04
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به 1398/05/31 1398/07/30
صورت های مالی صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) 1398/07/30
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
صورت های مالی صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به 1398/05/31 1398/06/31
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/05
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/04
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کمند دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/04/01
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1398/02/31 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/04/01
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/03
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1397 1398/01/25
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1397حسابرسی شده 1398/01/25
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/06
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کمند دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 بهمن ماه 1397 1397/12/27
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 بهمن ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/12/27
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/02
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/10/01
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/10/01
صورتهای مالی 12 ماهه صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی 1397/05/31(حسابرسی شده) (اصلاحیه) 1397/09/20
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/05
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/07
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کمد برای دوره مالی 12 ماهه ی منتهی به 1397/05/31 1397/07/01
صورتهای مالی 12 ماهه صندوق با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی 1397/05/31(حسابرسی شده) 1397/07/01
صورت مالی صندوق کمند سال مالی منتهی به 31-05-97(حسابرسی نشده) 1397/06/24
گزارش عملکرد صندوق کمند سال مالی منتهی به 31-05-97 1397/06/24
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/06
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1397/02/31 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/04/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/04/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/08
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/08
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/15
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه سال 1396 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (حسابرسی شده) 1396/12/20
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/20
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1396حسابرسی نشده 1396/12/13
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/13
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه سال 1396 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (حسابرسی نشده) 1396/12/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه سال 1396 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1396/12/12
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق درآمد ثابت کمند برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کمند برای دوره منتهی به 30 دی 1396 1396/11/10
گزارش افشای پرتفو صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 1396/09/30 1396/10/25
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه1396صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1396/09/26
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1396/09/26
صورت مالی 2 روزه منتهی 31 مرداد 1396 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(حسابرسی شده) 1396/07/04
گزارش عملکرد 2 روزه منتهی 31 مرداد 1396 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1396/07/04
صورتهای مالی 2 ماه و 3روز منتهی به 31 مرداد 1396 صندوق درآمد ثابت کمند(حسابرسی نشده) 1396/06/22
گزارش عملکرد دوماه و 3روز منتهی به 31 مرداد 1396 صندوق درآمد ثابت کمند 1396/06/22