اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی تغییرات(مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18) 1400/02/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کمند مورخ 1400/01/31 1400/01/31
دعوت به مجمع مورخ 1400/01/31صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1400/01/30
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1400/01/22 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند 1400/01/21
تقسیم سود دوره منتهی به 1400/01/15 صندوق 1400/01/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/09 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر آدرس(تغییرات اساسنامه) 1399/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/12/24 1399/12/24
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (اراد73) 1399/12/17
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/12/15 صندوق 1399/12/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/12/09 1399/12/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/12/09 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/12/09 1399/11/27
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1399/09/18 1399/11/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/11/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/11/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/14 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییرات امیدنامه) 1399/10/20
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (اراد62) 1399/10/20
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/10/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/10/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/10/14 1399/10/14
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییرات اساسنامه) 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/10/14 1399/10/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/09/18 1399/09/18
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/09/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/09/16
تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از8 میلیارد واحد به 12 میلیارد واحد طی مجمع مورخ 1399/09/08 1399/09/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/09/18 1399/09/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/09/08 1399/09/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/09/08 1399/09/05
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/08/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/08/17
اطلاعیه پرداخت سود دوره منتهی به 1399/07/15 1399/07/19
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/07/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/07/16
صورتجلسه مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییرات حدنصاب های سرمایه گذاری 1399/06/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/06/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/06/16
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (آراد50) 1399/06/15
تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از 4 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد طی مجمع مورخ 1399/05/13 1399/05/21
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/05/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/05/13 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/05/13 1399/05/12
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/04/28 1399/04/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/04/28 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/04/28 1399/04/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/04/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/04/04 1399/04/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/03/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1399/03/17
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (آراد24) 1399/03/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/03/17 1399/03/06
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/02/15 صندوق 1399/02/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/02/03 1399/02/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1399/02/03 1399/01/31
اطلاعیه ی تغییر بازارگردان در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند) 1399/01/25
تقسیم سود دوره منتهی به 99/01/15 1399/01/17
تقسیم سود دوره منتهی به 99/01/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1399/01/17
تقسیم سود دوره منتهی به 99/01/15 1399/01/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/12/25 1398/12/25
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/12/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/12/25 1398/12/14
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/11/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/10/17
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/10/25 1398/10/14
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 1398/09/23
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/09/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/09/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/09/04 1398/08/21
پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 آبان ماه 1398 1398/08/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کمند در تاريخ 08-08-1398 1398/08/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/07/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/06/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/06/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کمند در تاريخ 20-06-1398 1398/06/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق درآمد ثابت کمند 98/06/10 1398/06/07
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/15صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/05/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/15صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/04/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/26صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کمند 1398/03/25
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/03/18
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/02/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/07صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/08
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/07صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/04
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/01/17
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 350 میلیون به 500 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/12/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/21 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/12/20
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/12/18
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 200 میلیون به 350 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/28
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/11/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/11/16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/11/15
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/10/16
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 100 میلیون به 200 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/09/21
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/09/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/09/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/09/10 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1397/09/07
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1397/05/31 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1397/07/04
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1396/11/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1396/08/06
پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (قابل معامله 1396/06/13