تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/15 صندوق با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 بهمن ماه 1397 به ازای هر واحد 181 ریال معادل 22 درصد سالانه پرداخت گردید.