تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/15 صندوق با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اسفند ماه 1397 به ازای هر واحد 180 ریال معادل 22 درصد سالانه پرداخت گردید.