تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/15 صندوق با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 فروردین ماه 1398 به ازای هر واحد 173 ریال معادل 21.8 درصد سالانه پرداخت گردید.