تقسیم سود ماه منتهی به 1398/02/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اردیبهشت ماه 1398 به ازای هر واحد 185 ریال معادل 21.8 درصد سالانه پرداخت گردید.