تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 خرداد ماه 1398 به ازای هر واحد 184 ریال معادل 21.7 درصد سالانه پرداخت گردید.