تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/15صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 مرداد ماه 1398 به ازای هر واحد 183 ریال معادل 21.6 درصد سالانه پرداخت گردید.