تقسیم سود دوره منتهی به 1398/06/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 شهریور ماه 1398 به ازای هر واحد 183 ریال معادل 21.6 درصد سالانه پرداخت گردید.