پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 آبان ماه 1398

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 آبان ماه 1398 به ازای هر واحد 173 ریال معادل 21.04 درصد سالانه پرداخت گردید.