تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 دی ماه 1398 به ازای هر واحد 170 ریال معادل 20.6 درصد سالانه پرداخت گردید.