تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اسفند ماه 1398 به ازای هر واحد 190 ریال معادل 23.11  درصد سالانه پرداخت گردید.