تقسیم سود دوره منتهی به 1399/02/15 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اردیبهشت ماه 1399 به ازای هر واحد 200 ریال معادل 23.5 درصد سالانه پرداخت گردید.