مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (آراد24)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند می رساند: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند در تاریخ 1398/12/25 در تعهد پذیره نویسی اوراق "مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212" به میزان تعهد 1000 میلیارد ریال مشارکت و معادل 10 درصد نیز کارمزد دریافت نموده است.