تقسیم سود دوره منتهی به 1399/03/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 خردادماه 1399 به ازای هر واحد 175 ریال معادل 20.6 درصد سالانه پرداخت گردید.