تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 تیرماه 1399 به ازای هر واحد 180 ریال معادل 21.2 درصد سالانه پرداخت گردید.