تقسیم سود دوره منتهی به 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 مردادماه 1399 به ازای هر واحد 187ریال معادل 22 درصد سالانه پرداخت گردید.