اطلاعیه پرداخت سود دوره منتهی به 1399/07/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند: سود صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند منتهی به ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ به مبلغ 166 ریال با ازای هر واحد در تاریخ 16 مهرماه به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردیده است طی پیگیری های بعمل آمده فایل پرداخت سود بموقع ارسال نگردیده است و سود امروز به تاریخ 19 مهرماه به حساب شما سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.
پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما سپاسگزاریم.