تقسیم سود دوره منتهی به 1399/12/15 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اسفندماه 1399 به ازای هر واحد 165 ریال معادل 20 درصد سالانه پرداخت گردید.