مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (اراد73)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند در تاریخ 1399/11/19 در تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد "اراد73" به میزان تعهد 3،000 میلیارد ریال مشارکت کرده و معادل 7.932 درصد کارمزد دریافت نموده است.