تقسیم سود دوره منتهی به 1400/01/15 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 فروردین ماه 1400 به ازای هر واحد 165 ریال معادل 20 درصد سالانه پرداخت گردید.