هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 1.5 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه 1 در هزار (0.001) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 200 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد بازارگردان سالانه 4 در هزار (0.004) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 260 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل پنج در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها هزينه ی دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزينه های پشتيبانی آنها سالانه تا سقف 2000 میلیون ریال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
11 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر با 50 میلیون ریال
12 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده