مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/25 صندوق با درآمد ثابت کمند (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/10/25 (اصلاحیه) 1398/10/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/09/04 صندوق با درآمد ثابت کمند (تصویب صورتهای مالی) 1398/09/23
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/09/04 صندوق با درآمد ثابت کمند (امیدنامه) 1398/09/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/09/04 1398/09/04
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/08/08 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/08/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/08/08 1398/08/08
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/20 صندوق با درآمد ثابت کمند (تغییرات امیدنامه) 1398/07/01
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/20 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/06/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کمند مورخ 10-06-1398 1398/06/12
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/03/26 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/03/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/03/26 1398/03/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/07 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/02/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/02/07 1398/02/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/12/21 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/12/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/12/21 1397/12/21
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/16 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/11/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/11/16 1397/11/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/09/10 (اصلاحیه) 1397/09/21
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/09/10صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/09/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/09/10 1397/09/11
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/07/11صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/08/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/07/11 1397/07/16
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 23-02-1397 صندوق بادرآمد ثابت کمند 1397/03/05
تاییدیه سازمان مبنی بر صورت جلسه مجمع موسس 1397/02/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1397/02/23 1397/02/23
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 06-12-1396 صندوق بادرآمد ثابت کمند 1396/12/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1396/12/06 1396/12/06
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 16-08-1396 صندوق بادرآمد ثابت کمند 1396/09/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند مورخ 16-08-1396 1396/08/16
صورتجلسه مجمع موسس صندوق 1396/05/23
تاریخ پذیره نویسی و تاییدیه تاریخ پذیره نویسی توسط سازمان بورس 1396/05/23