ارکان صندوق

کارگزاری پارسیان به همراه توضیحات

کارگزاری ایران سهم به همراه توضیحات

کارگزاری بانک مسکن به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات