ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند به همراه توضیحات