اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/12/25 1398/12/25
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/12/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/12/25 1398/12/14
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/11/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/10/17
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/10/25 1398/10/14
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 1398/09/23
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/09/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/09/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند مورخ 1398/09/04 1398/08/21
پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 آبان ماه 1398 1398/08/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کمند در تاريخ 08-08-1398 1398/08/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/07/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/06/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/06/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کمند در تاريخ 20-06-1398 1398/06/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق درآمد ثابت کمند 98/06/10 1398/06/07
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/15صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/05/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/15صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/04/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/26صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کمند 1398/03/25
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/03/18
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/02/15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/07صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/08
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/07صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1398/02/04
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1398/01/17
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 350 میلیون به 500 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/12/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/21 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/12/20
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/12/18
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 200 میلیون به 350 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/28
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/11/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/11/16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند 1397/11/15
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/10/16
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 100 میلیون به 200 میلیون واحد طبق مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/09/21
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/09/15 صندوق با درآمد ثابت کمند 1397/09/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/09/10 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1397/09/07
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1397/05/31 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند 1397/07/04
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1396/11/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند 1396/08/06
پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (قابل معامله 1396/06/13