دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبد گردانی کاریزما 985,000 %98.50
2 شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 15,000 %1.50