دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبد گردانی کاریزما 985,000 %98.50
2 فریدون زارعی 5,000 %0.50
3 محمد مهدی ناسوتی 5,000 %0.50
4 علیرضا سیری 5,000 %0.50