امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند در تاریخ 1396/05/30 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس ، هزینه نرم افزار و اصلاح حد نصاب های سرمایه گذاری(تغییرات امیدنامه)
تاییدیه مجمع مورخ 1399/12/09 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/09 در خصوص تغییرکارمزد متولی(تغییرات امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/14 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییرات امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/08 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از8 میلیارد واحد به 12 میلیارد واحد
صورتجلسه مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییرات حدنصاب های سرمایه گذاری
صورتجلسه و تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از 4 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد طی مجمع مورخ 1399/05/13
تاییدیه سازمان درخصوص افزایش سقف صندوق از 2میلیارد واحد به 4میلیاردواحد طی مجمع 99/03/17
تغییر آرکن متولی صندوق طی مجمع 1399/02/03
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 98/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مبنی بر تغییرات امیدنامه درخصوص بازارگردان و تعهدات آن پیرو تاییدیه121/108657
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/09/04 صندوق با درآمد ثابت کمند
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 1500میلیون واحد به 2000میلیون واحد طی مجمع 98/08/08
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/06/20 صندوق با درآمد ثابت کمند
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 1000 میلیون به 1500 میلیون واحد طی مجمع 98/06/10
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 750 میلیون به 1000 میلیون واحد طی مجمع 98/03/26
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 500 میلیون به 750 میلیون واحد طی مجمع 98/02/07
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 350 میلیون به 500 میلیون واحد طی مجمع 97/12/21
افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 200 میلیون به 350 میلیون واحد طی مجمع 1397/11/16
افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 100 میلیون به 200 میلیون واحد طی مجمع 1397/09/10
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق بادرآمد ثابت کمند
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/08/16 صندوق بادرآمد ثابت کمندر
اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هزینه خدمات سپرده گذاری درمجمع مورخ 13970223