بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 117,153 6.24 491,247 6.31 595,979 5.9 713,349 6.81
اوراق مشارکت 922,536 49.13 3,169,832 40.71 3,978,902 39.41 4,803,375 45.83
سپرده بانکی 865,565 46.09 3,993,733 51.3 5,334,372 52.84 4,797,979 45.78
وجه نقد 1,341 0.07 70 0 25 0 21 0
سایر دارایی ها -66,425 -3.54 43,324 0.56 82,253 0.81 37,003 0.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,173 5.6 437,870 5.62 519,046 5.14 618,381 5.9