جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,023,328 8.69 10,458,436 10.26 11,681,976 10.68 11,607,141 10.39
اوراق مشارکت 5,615,556 47.7 49,737,934 48.79 53,508,076 48.93 50,664,161 45.36
سپرده بانکی 4,818,458 40.93 38,040,916 37.32 40,497,370 37.04 43,341,361 38.8
وجه نقد 1,142 0.01 102 0 54 0 29 0
واحد صندوق 302,067 2.57 2,799,818 2.75 2,851,445 2.61 2,739,522 2.45
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 13,271 0.11 898,144 0.88 809,506 0.74 3,351,857 3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 506,400 4.3 3,754,988 3.68 3,941,517 3.6 3,913,140 3.5