بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 200,801 6.99 926,146 7.97 1,177,322 8.66 1,168,427 7.51
اوراق مشارکت 1,286,077 44.75 4,538,423 39.04 4,853,134 35.69 6,541,800 42.03
سپرده بانکی 1,386,140 48.23 5,915,257 50.88 7,295,810 53.65 7,505,568 48.22
وجه نقد 1,224 0.04 176 0 20 0 21 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -52,274 -1.82 104,835 0.9 119,007 0.88 193,910 1.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 161,799 5.63 661,561 5.69 706,946 5.2 692,441 4.45