بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 82,478 6.41 386,679 7.88 427,381 7.12 455,398 6.17
اوراق مشارکت 698,402 54.28 1,963,202 40.03 2,504,387 41.74 3,084,907 41.77
سپرده بانکی 547,919 42.58 2,419,735 49.34 2,963,302 49.39 3,715,533 50.31
وجه نقد 1,447 0.11 10,061 0.21 70 0 11 0
سایر دارایی ها -74,479 -5.79 48,948 1 26,355 0.44 52,645 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 74,750 5.81 361,395 7.37 388,622 6.48 409,616 5.55