جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 253,064 6.94 1,178,588 7.53 1,196,954 6.4 1,244,702 6.49
اوراق مشارکت 1,642,889 45.04 6,551,657 41.83 9,272,065 49.59 7,700,645 40.14
سپرده بانکی 1,733,993 47.53 7,632,488 48.73 7,869,564 42.09 8,389,879 43.73
وجه نقد 1,435 0.04 2,908 0.02 8,300 0.04 21 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -42,350 -1.16 143,648 0.92 197,984 1.06 1,693,614 8.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 190,854 5.23 708,394 4.52 715,418 3.83 733,481 3.82