جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 346,993 6.83 1,348,765 6.59 1,420,943 6.87 1,377,742 6.25
اوراق مشارکت 2,347,211 46.2 9,916,947 48.44 9,520,162 46 10,249,251 46.47
سپرده بانکی 2,342,088 46.1 8,873,017 43.34 9,371,775 45.29 9,915,375 44.95
وجه نقد 1,324 0.03 115 0 31 0 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -29,555 -0.58 153,965 0.75 179,132 0.87 291,055 1.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 239,743 4.72 763,472 3.73 787,860 3.81 721,251 3.27